Technoleg
Y dechnoleg ddiweddaraf sydd ar gael gennyn ni i chi

img

Ultra-Wide View Daytona Fundus Camera (cymraeg i ddilyn yn fuan)

Daytona

New camera that captures a 200 degree view of the retina, ensuring that the eye health examination is more detailed than ever.

This is particularly useful in detecting conditions/diseases affecting the peripheral retina, such as Diabetes, Blood Pressure and retinal tears/detachment. It is recommended for ALL patients. For more information, click here, or ask your Optometrist during your eye-examination.


Uwch sgrinio llygad 3D OCT yma yn Barnet Pepper Ltd

oct with monitor macula

Mae hi bellach yn 60 mlynedd ers i bractis opthalmig Barnet Pepper agor ei ddrysau yn Stryd Llyn, Caernarfon. Ond nid yw’r practis hwn yn bendant yn byw yn y gorffennol. Rydym yn torri tir newydd gyda’r chwyldro technolegol. Roedden ni ymhlith y cyntaf ym Mhrydain i osod a defnyddio’r OCT (Ocular Coherence Tomography). Mae’r system newydd gyffrous hon yn rhoi lluniau ar unwaith o du mewn y llygad. Gellir sganio’r retina am niwed, twneli gwaed wedi niweidio a chelloedd nerfol sydd â haint ar raddfa meicrosgopig. Yn Barnet Pepper mae o leiaf un llun o bob llygad yn cael ei gadw ar gyfer cyfeirio’n ôl, gan ei gwneud hi’n haws rhoi diagnosis am unrhyw fân newidiadau yn iechyd y llygad. Pan fydd cleifion yn cael eu cyfeirio at feddyg teulu, gall llun fynd gyda’r adroddiad. Golyga hynny y byddai arbenigwr yn gallu asesu’r achos cyn galw’r claf i’r ysbyty. Os oes angen, fe allen ni anfon y llun i lawr llinell ffôn i arbenigwr yn unrhyw le yn y byd.

Mae’r Digital Fundus Imaging System yn newyddion da hefyd i bobl sy’n diabetig gan ei fod yn darparu’r dechnoleg ar gyfer sylwi ar retinpathi diabetig yn fuan. Gall y cyflwr hwnnw arwain at ddallineb yn y pen draw. Gallai ei ganfod yn gynnar arbed golwg. Gan fod diabetes tymor hir yn gallu achosi problemau llygaid, os ydych yn diabetig, mae’n bwysig iawn i chi gael profion llygaid rheolaidd.

Mae sgrinio 3D OCT yn canfod cyflyrau allai fod yn ddifrifol ac a allai effeithio ar eich golwg ac ar eich lles yn gyffredinol.

Beth yw OCT?
OCT - Ocular Coherence Tomography – yw uwch-sgan llygad ar gyfer pobl o bob oed. Fel uwchsain, mae OCT yn defnyddio golau yn hytrach na thonnau sain er mwyn dangos y gwahanol haenau sy’n creu cefn eich llygaid. Rydym hefyd yn tynnu lluniau digidol o wyneb eich llygaid er mwyn traws-gyfeirio eich maes pryder.

Faint mae OCT yn ei gostio?
Fe all fod yna gost ychwanegol am gael sgan OCT, ond mae’r manteision yn amlwg. Felly cewch fwynhau’r tawelwch meddwl o wybod bod eich llygaid mewn cyflwr da.

Bydd sgrinio OCT yn gwarchod iechyd eich llygaid

Mae iechyd eich llygaid yn bwysig i chi ac mae’n bwysig i ni hefyd, a dyna pam yr ydym yn cynnig OCT i bob un o’n cleifion.

Mae OCT yn uwch-sain cwbl ddi-boen sy’n chwilio am gyflyrau difrifol fel glawcoma, diabetes, dirywiad y maciwlar cysylltiedig ag oedran, datgysylltu aqueous a mwy.

agwedd cam wrth gam

Mae cael sgan llygad yn syml a di-boen, dilynwch y camau isod er mwyn cael tawelwch meddwl.

 • Cam 1
  Gwnewch apwyntiad gyda’ch optometrydd
 • Cam 2
  Bydd yr optometrydd yn sganio’ch llygaid gan ddefnyddio’r camera 3D OCT diweddaraf ar y farchnad gan Topcon.
 • Cam 3
  Mae’r lluniau 3D cydraniad uchel yn cael eu harchwilio gan optometrydd gan ddefnyddio offer dadansoddi arbenigol.
 • Cam 4
  Mae’r canlyniadau yn cael eu cyflwyno i chi
 • Cam 5
  Gellir cymharu unrhyw sganiau yn y dyfodol gyda rhai blaenorol er mwyn cymharu a rhoi diagnosis

Y stwff gwyddonol!
Gan ddefnyddio camera 3D OCT gyda’r diweddaraf ar y farchnad gan Topcon, bydd eich optometrydd yn cymryd llun digidol a sgan trawstoriad tri dimensiwn o gefn eich llygad mewn un eisteddiad. Mae hyn yn ein galluogi i ganfod nifer o gyflyrau cyffredin. Mae’r sgan yn ddi-boen, syml a chyflym ac nid yw’n cyffwrdd â chi. Yn fwy na hynny, gall y feddalwedd ganfod yn awtomatig y newidiadau lleiaf i’r retina hyd yn oed gyda phob prawf llygad y byddwch yn ei gael. Mae hyn yn rhoi cofnod parhaus gwerthfawr i chi o iechyd a chyflwr eich llygaid.

Am beth mae’r sgan yn gallu chwilio?
Mae’r cyflyrau cyffredin y gellir eu canfod trwy sgrinio OCT rheolaidd yn cynnwys:

 1. Datgysylltiad y Maciwlar Cysylltiedig ag Oedran
  Mae dirywiad y maciwlar yn achosi torri graddol ar y maciwlar (rhan ganol y llygad). Mae OCT yn gallu clustnodi’r cyflwr hwn a’i fath ond hefyd yn gallu monitro ei gynnydd (mae dau fath, gwlyb a sych), er enghraifft, os ydych yn cael triniaeth ar gyfer cyflwr o’r fath. Yn anffodus, mae’r risg o ddatblygu dirywiad y maciwlar yn cynyddu gydag oedran a dyma’r achos mwyaf cyffredin o golli golwg mewn unigolion dros 50 oed.
 2. Diabetes
  Mae retinopathi diabetig yn brif achos nam ar y golwg mewn oedolion. Yma yn y DU, mae mwy na dwy filiwn o bobl wedi cael diagnosis diabetes. Mae archwiliad OCT yn gallu canfod niwed yn gynnar sy’n gwella’r gyfradd llwyddo yn aruthrol.
 3. Glawcoma
  Mae glawcoma yn niweidio’r nerf optig ar y pwynt lle mae’n gadael y llygad. Mae ystadegau diweddar yn awgrymu fod rhyw fath o glawcoma yn effeithio ar oddeutu 1 o bob 100 o bobl dros 40 oed. Y perygl gyda glawcoma cronig yw nad oes poen a bydd eich golwg yn ymddangos yr un peth, ond mae eich golwg yn cael ei amharu. Bydd archwiliad OCT yn cadarnhau os ydych mewn perygl, neu yn wir pa gam o glawcoma sydd gennych chi.
 4. Tyllau Maciwlar
  Twll maciwlar yw twll bach yn y maciwlar – rhan y retina sy’n gyfrifol am ein golwg canolog manwl, siarp. Dyma’r golwg y byddwn yn ei ddefnyddio pan fyddwn yn edrych yn uniongyrchol ar bethau, yn darllen, gwnïo neu ddefnyddio cyfrifiadur. Mae nifer o achosion o dyllau maciwlar. Mae un yn cael ei achosi gan ddatgysylltiad y vitreous, pan mae’r vitreous yn tynnu ffwrdd o gefn y llygad ac weithiau nid yw’n gollwng gafael ac yn y diwedd mae’n rhwygo’r retina, gan adael twll. Gall bod yn llygad haul am gyfnod hir (e.e. syllu ar yr haul yn ystod diffyg ar y lleuad) hefyd achosi twll maciwlar i ddatblygu.
 5. Datgysylltiad y Vitreous
  Gellir gwneud diagnosis o Hydyniad Vitreomacular yn glir trwy OCT gan roi gwybodaeth werthfawr am y berthynas gyfredol rhwng y vitreous ac arwyneb retina y llygad. Wrth i bobl heneiddio, gall y jeli vitreous sy’n llenwi’r gofod yn ein llygaid newid. Gall ddod yn llai caled a gall symud oddi wrth gefn y llygad tuag at y canol, ac mewn rhai sefyllfaoedd, nid yw rhannau yn datgysylltu ac maen nhw’n ‘tynnu’ ar wyneb y retina. Perygl datgysylltiad vitreous yw nad oes poen a bydd eich golwg yn ymddangos heb newid ond fe allai cefn eich llygad fod wedi’i niweidio.

 

 

Daytona Fundus Camera

Benefits of the optomap by Eyemaginations

 

Comparison view of optomap retinal exam vs conventional exams


Uwch sgrinio llygad 3D OCT yma yn Barnet Pepper Ltd

 

 

English

 

Manylion Cyswllt

Fe allwch gysylltu â ni'n hawdd drwy ddefnyddio unrhyw un o'r canlynol:

Ffôn : (01286) 672717
E-bost : staff@barnetpepper.co.uk
Post : Barnet Pepper Optometrists & Contact Lens Practitioners,
28 Pool Street,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 2AB